Jodan tsuki - Shihonage - Udekiminage - Iriminage - Kokyunage - Koshinage

Jodan tsuki - Shihonage - Udekiminage - Iriminage - Kokyunage - Koshinage


Enlace al video: Jodan tsuki - Shihonage - Udekiminage - Iriminage - Kokyunage - Koshinage

No hay comentarios:

Publicar un comentario