F Jodan Tsuki - Nikyo - Kote Gaeshi - Aikido en Granada (ACAE)

Jodan Tsuki - Nikyo - Kote Gaeshi

Jodan Tsuki - Nikyo - Kote GaeshiEnlace al vídeo: Jodan Tsuki - Nikyo - Kote Gaeshi


CONVERSACIÓN

0 Commentarios:

Publicar un comentario