F Ushiro Ryokata Dori - Kote Gaeshi - Aikido en Granada (ACAE)

Ushiro Ryokata Dori - Kote Gaeshi

Ushiro Ryokata Dori - Kote Gaeshi
Enlace al vídeo: Ushiro Ryokata Dori - Kote Gaeshi

CONVERSACIÓN

0 Commentarios:

Publicar un comentario